Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2019 - 2024 1/10
Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2019 - 2024-0
Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2019 - 2024-1
Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2019 - 2024-2
Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2019 - 2024-3
Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2019 - 2024-4
Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2019 - 2024-5
Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2019 - 2024-6
Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2019 - 2024-7
Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2019 - 2024-8
Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2019 - 2024-9