Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 - Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 - Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ 1/5
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 - Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ-0
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 - Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ-1
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 - Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ-2
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 - Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ-3
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 - Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ-4