Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Hội thảo Khoa học...

Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Hội thảo Khoa học... 1/11
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Hội thảo Khoa học...-0
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Hội thảo Khoa học...-1
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Hội thảo Khoa học...-2
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Hội thảo Khoa học...-3
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Hội thảo Khoa học...-4
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Hội thảo Khoa học...-5
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Hội thảo Khoa học...-6
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Hội thảo Khoa học...-7
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Hội thảo Khoa học...-8
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Hội thảo Khoa học...-9
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Hội thảo Khoa học...-10