Tổng hợp kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Viện KHĐĐ & BĐ

Tổng hợp kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Viện KHĐĐ & BĐ 1/3
Tổng hợp kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Viện KHĐĐ & BĐ-0
Tổng hợp kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Viện KHĐĐ & BĐ-1
Tổng hợp kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Viện KHĐĐ & BĐ-2