Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, là cơ quan đại diện của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tại các tỉnh ...
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng thông tin tuyên truyền về hoạt động nghiệp vụ, phổ biến kiến thức khoa học và ...
Trung tâm Tin học trắc địa và bản đồ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ: thu thập, lưu trữ, ...
Trung tâm Trắc địa công trình và địa chính là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ có chức năng nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ đo đạc bản đồ ...