Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn  của Trung tâm Tin học trắc địa và bản đồ được quy định tai Quyết định số 81/QĐ-VĐĐBĐ ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo ...
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn  của Trung tâm Triển khai công nghệ đo đạc và bản đồ được quy ddingj tai Quyết định số 80/VĐĐBĐ ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Viện trưởng Viện ...
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn  của Trung tâm Trắc địa Công trình và Địa chính được quy định Tại Quyết định số 85/QĐ-VĐ ĐBĐ ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Viện trưởng Viện Khoa ...
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam được quy định tạo Quyết định số 84/QĐ-VĐĐBĐ ngày 22/02/2018 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc ...