Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam

Cập nhật : 25/12/2015
Lượt xem: 972
​Vị trí và chức năng

- Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, là cơ quan đại diện của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tại các tỉnh phía Nam, có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ về trắc địa, bản đồ, tham gia đào tạo sau đại học về trắc địa và bản đồ.

- Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật.

- Trụ sở Phân viện tại số 30 đường số 3, khu phố 4, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham gia xây dựng kế hoạch nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ 5 năm, hàng năm về đo đạc bản đồ, địa tin học và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham gia xây dựng các dự án, chương trình sản xuất thử nghiệm, đề tài nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ đo đạc - bản đồ, địa tin học và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Nghiên cứu ứng dụng và triển khai các công tác trắc địa phục vụ việc xây dựng các hệ tọa độ quốc gia, xác định chuyển dịch ngang, đứng của vỏ trái đất và các công trình xây dựng.

4. Thu thập dữ liệu và điều tra cơ bản về địa hình, trường trọng lực quả đất trên đất liền và đáy biển phục vụ xác định mặt Geoid thuộc lãnh thổ Việt Nam.

5. Nghiên cứu ứng dụng, triển khai thực hiện đo đạc và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai.

6. Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ về trắc địa bản đồ, tư vấn, tham gia thẩm định và giám sát các dự án trắc địa bản đồ trên đất liền, trên biển, địa tin học theo quy định của phát luật.

7. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về trắc địa - bản đồ và địa chính.

8. Tham gia đào tạo sau đại học về lĩnh vực trắc địa và bản đồ theo sự phân công của Viện trưởng.

9. Kiểm định các thiết bị và kiểm tra nghiệm thu các sản phẩm đo đạc và bản đồ theo quy định.

10. Thực hiện các chương trình, đề tài hợp tác quốc tế về trắc địa bản đồ theo phân công của Viện trưởng.

11. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản, trang thiết bị thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; quản lý cán bộ, viên chức, người lao động theo quy chế của Viện và pháp luật của Nhà nước; báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.