Phòng Nghiên cứu Bản đồ và GIS là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bản đồ và ...
Phòng Nghiên cứu Trắc địa là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực Trắc địa.
Phòng Nghiên cứu Đo vẽ ảnh và Viễn thám là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ mới, tư vấn khoa ...
Phòng Thí nghiệm Trọng lực là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng nghiên cứu khoa học, thử nghiệm và triển khai công nghệ về Trọng lực trắc ...