Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Nghiên cứu Bản đồ và GIS

Cập nhật : 08/04/2021
Lượt xem: 211

 Vị trí và chức năng

          Phòng Nghiên cứu Bản đồ và GIS là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bản đồ và GIS.

Nhiệm vụ và quyền hạn

          1.Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch 5 năm và hàng năm về nghiên cứu khoa học,ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bản đồ và GIS; xây dựng các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ về bản đồ và GIS, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

           2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và công nghệ thành lập các thể loại bản đồ, atlas, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quản lý tài nguyên và môi trường, bảo vệ chủ quyền, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao dân trí; phát triển các phương pháp bản đồ và GIS trong  điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên và môi trường.

          3. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển phần mềm chuyên dụng phục vụ việc thành lập bản đồ, khai thác và quản lý thông tin địa lý, giải quyết các bài toán chuyên ngành bản đồ và GIS trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
          4. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực bản đồ và GIS.
           5. Hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai công nghệ  về bản đồ và GIS  với các tổ chức  trong và ngoài nước.

            6. Tham gia Đào tạo sau đại học của Viện.

          7. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản, trang thiết bị thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; quản lý cán bộ, viên chức, lao động theo quy chế của Viện và pháp luật của nhà nước.

           8. Báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

          9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.