Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Nghiên cứu Đo vẽ Ảnh và Viễn thám

Cập nhật : 08/04/2021
Lượt xem: 229

Vị trí và chức năng

Phòng Nghiên cứu Đo vẽ ảnh và Viễn thám là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ mới, tư vấn khoa học công nghệ về lĩnh vực Đo vẽ ảnh và Viễn thám.

  Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm, 5 năm và dài hạn  lĩnh vực Đo vẽ ảnh và Viễn thám;

2. Đề xuất các đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ công tác đo đạc bản đồ, giám sát tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh thiên tai bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh;

3. Nghiên cứu, khai thác và phát triển các phần mềm xử lý ảnh.

4. Thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu về lĩnh vực ảnh và viễn thám theo sự phân công của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ;

5. Tham gia nghiên cứu cơ sở khoa học và thực nghiệm phục vụ công tác xây dựng các chiến lược, chính sách, và luật về viễn thám; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực Đo vẽ ảnh và Viễn thám theo sự phân công của Viện trưởng;

6. Tham gia đào tạo sau đại học của Viện;

7. Hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai công nghệ Đo vẽ ảnh và viễn thám với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản, trang thiết bị thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; quản lý cán bộ, công chức, lao động theo quy chế của Viện và pháp luật của nhà nước; báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.