Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Nghiên cứu Trắc địa - Địa động lực

Cập nhật : 06/04/2021
Lượt xem: 214

Vị trí và chức năng

Phòng Nghiên cứu Trắc địa- Địa động lực là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực trắc địa, trắc địa địa động lực.

 Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực trắc địa, trắc địa địa động lực; xây dựng các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ về trắc địa, trắc địa địa động lực, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu các phương pháp phát triển hệ tọa độ và hệ độ cao động lực quốc gia.

3. Nghiên cứu các phương pháp xử lý dữ liệu trọng lực, vệ tinh và thủy chuẩn để xác định mặt Quasigeoid độ chính xác cao; nghiên cứu phát triển các thuật toán xử lý các mạng lưới trắc địa.

4. Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp của trắc địa biển, trắc địa công trình và đo đạc địa chính để phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường.

5. Nghiên cứu cơ sở khoa học và công nghệ xác định sự dịch chuyển địa động lực vỏ Trái đất.

6. Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin trắc địa quốc gia dựa trên cơ sở các dữ liệu thiên văn - trắc địa, vệ tinh, trọng lực, độ cao chuẩn; nghiên cứu phát triển các phần mềm xử lý kết quả đo đạc trắc địa.

7. Nghiên cứu ứng dụng và quản lý các phần mềm xử lý kết quả đo đạc trắc địa được Viện giao.

8. Tổ chức thực hiện, tham gia xây dựng các dự án, đề tài nghiên cứu - thí nghiệm và hợp tác nghiên cứu với các đơn vị trong và ngoài Viện, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực trắc địa, trắc địa địa động lực.

9. Tham gia xây dựng các chuẩn thông tin và dữ liệu trắc địa; quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng các mạng lưới trắc địa và hệ thống thông tin trắc địa.

10. Tham gia đào tạo sau đại học của Viện.

11. Tham gia hội đồng khoa học - công nghệ và đào tạo, hội đồng nghiệm thu các sản phẩm khoa học công nghệ của Viện.

12. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản, trang thiết bị thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; quản lý cán bộ, viên chức theo Quy chế củaViện và pháp luật của Nhà nước; báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.