Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Thí nghiệm Trọng lực

Cập nhật : 07/04/2021
Lượt xem: 315

Vị trí và chức năng

Phòng Thí nghiệm Trọng lực là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng nghiên cứu khoa học, thử nghiệm và triển khai công nghệ về Trọng lực trắc địa.

 Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về nghiên cứu khoa học, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ về Trọng lực trắc địa; xây dựng các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu về Trọng lực trắc địa và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu và thử nghiệm các phương pháp đo đạc trọng lực tuyệt đối và tương đối độ chính xác cao; xây dựng các quy trình và quy định kỹ thuật đo đạc trọng lực tuyệt đối và tương đối độ chính xác cao đối với các máy đo trọng lực của Viện.

3. Nghiên cứu và thử nghiệm các phương pháp và công nghệ đo trọng lực chi tiết trên mặt đất và trên biển bằng các máy đo trọng lực mặt đất, trọng lực biển và trọng lực hàng không; xây dựng các quy trình và quy định kỹ thuật đo đạc trọng lực chi tiết.

4. Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các quy định bảo quản, các quy trình, quy định kỹ thuật kiểm định và hiệu chỉnh các máy đo trọng lực củaViện.

5. Tổ chức xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu trọng lực và gradient gia tốc lực trọng trường phục vụ các yêu cầu khai thác và sử dụng các dữ liệu trọng lực của lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

6. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu - thí nghiệm, các dự án sản xuất - thử nghiệm và hợp tác nghiên cứu với các đơn vị trong và ngoài Viện, các tổ chức quốc tế về Trọng lực trắc địa.

7. Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án sự nghiệp kinh tế về trọng lực của Viện. 

8. Tham gia xây dựng các chuẩn thông tin và dữ liệu trọng lực; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về Trọng lực trắc địa.

9. Tham gia đào tạo sau đại học của Viện.

10. Tham gia hội đồng khoa học - công nghệ và đào tạo, hội đồng nghiệm thu các sản phẩm khoa học công nghệ của Viện.

11. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản, trang thiết bị thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; quản lý cán bộ, viên chức theo quy chế của Viện và pháp luật của nhà nước. Báo cáo thông kê định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.