Ngày 25/12/2020, tại Hội trường phòng 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ và trao bằng Tiến sĩ năm 2020;  Đến dự có ...
Thông tin về Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Duy Thành
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Thành