The Institute of Geodesy and Cartography organized a seminar to introduce PhD thesis of PhD student Nguyen Tuan Anh with the topic: "Research on exploiting high accuracy gravity ...
Bên mời thầu: Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ - Bộ tài nguyên môi trường. Tên gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu năm 2017 phục vụ đề tài khoa học:"Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện ...