Thư mời viết bài tham dự Hôi thảo khoa học và công nghệ toàn quốc "Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia-Vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ ...