Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: tóm tắt số 27 (tháng 3/2016)
Tóm tắt nội dung Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 26 (tháng 12/2015)
Tóm tắt nội dung Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 25 (tháng 9/2015)
Tóm tắt nội dung Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 30 (tháng 12/2016)