Tóm tắt nội dung một số bài báo khoa học đăng tải trên Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ số 22 (tháng 12 năm 2014)
Tóm tắt nội dung một số bài báo khoa học đăng tải trên Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ số 21 (tháng 9 năm 2014)
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng thông tin tuyên truyền về hoạt động nghiệp vụ, phổ biến kiến thức khoa học và ...