Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ thông tin về Luận án Tiến sĩ của NCS Lại Văn Thủy - ngành Kỹ thuật Trắc Địa - Bản đồ (Nghiên cứu sinh khóa 3 của Viện)
Nghị định 70/2018/NĐ - CP Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám