Thông báo đường dẫn trang Thư Viện điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường

Cập nhật : 18/03/2011
Lượt xem: 1189
Phòng KH&HTQT xin thông báo:

Hiện nay trang Thư Viện điện tử ngành Tài nguyên Môi trưởng đã hoàn thành, phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thông báo đường dẫn của trang Wed phục vụ tra cứu thông tin của các cán bộ trong và ngoài đơn vị. Địa chỉ đường đẫn http://monrelib.ciren.vn. 


(Theo Phòng KHCN&HTQT)