Chi bộ Khoa học, Đào tạo và Tạp chí tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022
Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở lần thứ thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại ...
Chiều ngày 8/8/2019 Lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Lãnh đạo Công ty SUYNOBLU Hàn Quốc.