STT
Mô tả
Tải về
1

Nghị định 27/2020/NĐ-CP

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công ...

Ngày ban hành: 01/03/2020 - Ngày hiệu lực: 15/04/2020 - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

(1)
2

Thông tư 14/2019/TT-BTNMT

- Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000,1:5.000

Ngày ban hành: 16/08/2019 - Ngày hiệu lực: 01/10/2019 - Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa

(1)
3

Thông tư 08/2019-TT-BTNMT

- Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000

Ngày ban hành: 05/07/2019 - Ngày hiệu lực: 20/08/2019 - Người ký: Lê Công Thành

(1)
4

Thông tư 23/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000

- Thông tư Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000

Ngày ban hành: 25/12/2019 - Ngày hiệu lực: 10/02/2020 - Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa

(1)
5

Nghị định 18/2020 NĐ-CP Xử phạt hành chính trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ

- Nghị định 18/2020 NĐ-CP Xử phạt hành chính trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ

Ngày ban hành: 11/02/2020 - Ngày hiệu lực: 01/04/2020 - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

(1)
6

Thông tư 26/TT-BTNMT

- Thông tư 26/TT-BTNMT Quy định quản lý nhiệm vụ về Khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 14/12/2018 - Ngày hiệu lực: 01/02/2019 - Người ký: Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân

(1)
7

Nghị định số 27/2019 NĐ-CP

- Nghị định số 27/2019 NĐ-CP quy định một số điều về Luật Đo đạc và Bản đồ

Ngày ban hành: 13/03/2019 - Ngày hiệu lực: 01/05/2019 - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

(15)
8

Thông tư 15/2014/TT-BKHCN Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

- Thông tư Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày ban hành: 13/06/2014 - Ngày hiệu lực: 01/08/2014 - Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Quân

(9)
9

Quyết định 3482/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 933/QĐ-BTNMT ngày 23/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Ngày ban hành: 29/12/2017 - Ngày hiệu lực: 29/12/2017 - Người ký: Bộ trưởng Trần Hồng Hà

(53)
10

Thông tư 66/2017/TT-BTNMT quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Thông tư này quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thay thế Thông tư 05/2015/TT-BTNMT ngày 24/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày ban hành: 22/12/2017 - Ngày hiệu lực: 06/02/2018 - Người ký: Võ Tuấn Nhân

(65)
11

Quyết định số 2646/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, mức chi công tác phí và chi hội nghị trong các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 26/10/2017 - Ngày hiệu lực: 26/10/2017 - Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa

(45)
12

Quyết định số 1899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 28/11/2017 - Ngày hiệu lực: 28/11/2017 - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

(33)
13

Thông tư 90/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập

- Thông tư 90/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập ban hành ngày 30/8/2017

Ngày ban hành: 30/08/2017 - Ngày hiệu lực: 28/10/2017 - Người ký: Thứ trưởng Trần Xuân Hà

(23)
14

Thông tư 05/2015/TT-BTNMT về Quy chế Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Thông tư 05/2015/TT-BTNMT về Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 24 tháng 02 năm 2015.

Ngày ban hành: 24/02/2015 - Ngày hiệu lực: 10/04/2015 - Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai

(7)
15

Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

- Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 03/08/2006 - Ngày hiệu lực: 03/08/2006 - Người ký: Lô Ích Giang

(9)
16

Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái

Ngày ban hành: 28/01/2007 - Ngày hiệu lực: 28/01/2007 - Người ký: Nguyễn Tấn Dũng

(4)
17

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang

- Di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang phải tạo được các điều kiện để đồng bào tái định cư có đời sống tốt hơn nơi ở cũ, trên cơ sở khai thác tiềm năng về tài nguyên và sức lao động, từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cuộc sống ...

Ngày ban hành: 11/01/2007 - Ngày hiệu lực: 11/01/2007 - Người ký: Nguyễn Tấn Dũng

(1)
18

Về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2025

- Là trung tâm kinh tế khoa học kỹ thuật và giáo dục đào tạo của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; là một trong những trung tâm du lịch có ý nghĩa quốc gia và quốc tế; trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật của tỉnh Khánh Hoà, có vị trí quan trọng về an ...

Ngày ban hành: 01/01/2007 - Ngày hiệu lực: 01/01/2007 - Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

(1)
19

Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hải Phòng

- Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả; có các giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để ...

Ngày ban hành: 27/12/2016 - Ngày hiệu lực: 27/12/2016 - Người ký: Nguyễn Tấn Dũng

(1)
20

Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

- Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Ngày ban hành: 04/04/2017 - Ngày hiệu lực: 18/05/2017 - Người ký: Bùi Văn Ga

(1)