STT
Mô tả
Tải về
1

Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức Kinh tế - Kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia

- Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức Kinh tế - Kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia

Ngày ban hành: 01/08/2021 - Ngày hiệu lực: 01/08/2021 - Người ký: (chua ký)

(1)
2

Thông tư 07/2021/TT-BTNMT

- Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000

Ngày ban hành: 30/06/2021 - Ngày hiệu lực: 16/08/2021 - Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa

(4)
3

Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT

- Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sỹ

Ngày ban hành: 28/06/2021 - Ngày hiệu lực: 15/08/2021 - Người ký: Thứ trưởng Bộ GD & ĐT: Hoàng Minh Sơn

(5)
4

Nghị định 60/2021/NĐ-CP

- Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày ban hành: 21/06/2021 - Ngày hiệu lực: 15/08/2021 - Người ký: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

(4)
5

Số 03/VBHN - BGDĐT

- Tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Ngày ban hành: 04/06/2021 - Ngày hiệu lực: 04/06/2021 - Người ký: Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Phúc

(5)
6

Chuyên mục các văn bản liên quan tới công tác xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật.

- Số 26/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn ký thuật

Ngày ban hành: 25/12/2019 - Ngày hiệu lực: 01/08/2020 - Người ký: Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng

(9)
7

Chuyên mục các văn bản liên quan tới công tác xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật.

- Số: 338/2016/TT-BTC Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Ngày ban hành: 28/12/2006 - Ngày hiệu lực: 15/02/2007 - Người ký: Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trần Xuân Hạ

(5)
8

Chuyên mục các văn bản liên quan tới công tác xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật.

- Số: 21/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

Ngày ban hành: 28/09/2007 - Ngày hiệu lực: 12/10/2007 - Người ký: Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quang Thắng

(4)
9

Chuyên mục các văn bản liên quan tới công tác xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật.

- Số: 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

Ngày ban hành: 17/07/2009 - Ngày hiệu lực: 01/09/2009 - Người ký: Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Thắng; Thứ trưởng Bộ Tài Chính Phạm Sỹ Danh

(4)
10

Chuyên mục các văn bản liên quan tới công tác xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật.

- Số: 27 /2020/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

Ngày ban hành: 17/04/2020 - Ngày hiệu lực: 05/06/2020 - Người ký: Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn

(4)
11

Chuyên mục các văn bản liên quan tới công tác xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật.

- Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước

Ngày ban hành: 12/01/2015 - Ngày hiệu lực: 01/03/2015 - Người ký: Thứ trưởng Phạm Minh Huân

(4)
12

Chuyên mục các văn bản liên quan tới công tác xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật.

- Số: 1677 /QĐ-BTNMT Về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng

Ngày ban hành: 07/05/2019 - Ngày hiệu lực: 01/08/2019 - Người ký: Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân

(4)
13

04/VBHN - BTNMT

- Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Ngày ban hành: 04/05/2021 - Ngày hiệu lực: 04/05/2021 - Người ký: Bộ trưởng Trần Hồng Hà

(3)
14

Nghị định 148/2020/NĐ-CP

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Ngày ban hành: 18/12/2020 - Ngày hiệu lực: 08/02/2021 - Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

(1)
15

Thông báo số 138/TB-QLCL

- Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ

Ngày ban hành: 08/02/2021 - Ngày hiệu lực: 08/02/2021 - Người ký: Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng: Mai Văn Trinh

(12)
16

Kế hoạch năm an toàn giao thông 2021

- Kế hoạch năm an toàn giao thông 2021

Ngày ban hành: 31/12/2020 - Ngày hiệu lực: 31/12/2020 - Người ký: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình

(10)
17

Nghị định 150/2020/NĐ - CP

- Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ngày ban hành: 25/12/2020 - Ngày hiệu lực: 15/02/2021 - Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

(6)
18

Thông tư 19/2020/TT-BTnMT

- Thông tư Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sử dụng tràn dầu trên biển

Ngày ban hành: 30/12/2020 - Ngày hiệu lực: 15/02/2021 - Người ký: Thứ trưởng Lê Minh Ngân

(6)
19

Thông tư 16/2020/TT-BTNMT

- Thông tư Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào

Ngày ban hành: 18/12/2020 - Ngày hiệu lực: 08/02/2021 - Người ký: Thứ trưởng Trần Quý Kiên

(5)
20

Thông tư 15/2020/TT-BTNMT

- Thông tư Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý Quốc gia tỷ lệ 1:10.000; 1:25.000

Ngày ban hành: 30/11/2020 - Ngày hiệu lực: 15/01/2021 - Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa

(4)