Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam

Cập nhật : 12/04/2021
Lượt xem: 148

      Vị trí và chức năng

          Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồphía Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, là cơ quan đại diện của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tại các tỉnh phía Nam, có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ về trắc địa, bản đồ, tham gia đào tạo sau đại học về trắc địa và bản đồ.

          Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.

      Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Tham gia xây dựng kế hoạch nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ 5 năm, 3 năm, hàng năm về đo đạc bản đồ, địa tin học và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.Tham gia xây dựng các dự án, chương trình sản xuất thử nghiệm, đề tài nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ đo đạc - bản đồ, địa tin học và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Nghiên cứu cơ sở khoa học và công nghệ thành lập bản đồ địa hình, đo đạc bản đồ biển, đo đạc công trình, bản đồ công trình ngầm, đo đạc địa chính, bản đồ chuyên đề, atlas, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý; phát triển các hệ thống tự động hóa trong thành lập bản đồ.

4. Nghiên cứu cơ sở khoa học và công nghệ đo vẽ ảnh, viễn thám phục vụ công tác đo đạc bản đồ, giám sát tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

5. Nghiên cứu triển khai và chuyển giao công nghệ về đo đạc, bản đồ và địa tin học phục vụ các công tác điều tra, khảo sát, đánh giá, phân tích hiện trạng tài nguyên thiên nhiên.

6. Tham gia xây dựng chiến lược phát triển khoa học - công nghệ tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về đo đạc và bản đồ.

7. Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ về trắc địa và bản đồ, viển thám, địa tin học; tư vấn, thẩm định và giám sát các dự án về trắc địa và bản đồ trên đất liền, trên biển, theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn về đo đạc, bản đồ, viễn thám và địa chính; thực hiện các chương trình, dự án sản xuất trọng điểm cấp nhà nước, cấp ngành theo phân công của Viện trưởng.

9. Tham gia đào tạo sau đại học về lĩnh vực trắc địa và bản đồ theo sự phân công của Viện trưởng.

10. Kiểm định các thiết bị và kiểm tra nghiệm thu các sản phẩm đo đạc và bản đồ theo quy định.

11. Hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai công nghệ đo đạc, bản đồ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản, trang thiết bị thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; quản lý cán bộ, viên chức, người lao động theo quy chế của Viện và pháp luật của Nhà nước; báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.