Chức năng, nhiệm vụ Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí

Cập nhật : 05/04/2021
Lượt xem: 123
Vị trí và chức năng
Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng giúp Viện trưởng tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đào tạo tiến sĩ và thông tin về kết quả nghiên cứu, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ; thực hiện công tác thư viện, Website, quản trị mạng internet và hợp tác quốc tế.
Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế và tạp chí 5 năm, hàng năm; thực hiện và hoàn thiện quy chế quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm, quy chế đào tạo tiến sĩ, quy chế hội đồng khoa học công nghệ và đào tạo; tổ chức xây dựng các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ khoa học trình Viện trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.
2. Thực hiện nhiệm vụ thường trực, thư ký hội đồng khoa học công nghệ và đào tạo của Viện.
3. Tổ chức lập hồ sơ tuyển chọn, đấu thầu, thẩm định đề cương các chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm và nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.
4. Tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra các chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm và nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng theo quy định.
5. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu các sản phẩm nghiên cứu khoa học, sản xuất thử nghiệm, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng theo quy định; thực hiện các thủ tục đóng gói, đăng ký bản quyền tác giả, đăng ký sáng chế sản phẩm khoa học công nghệ của Viện.
6. Tổ chức các hội đồng, hội nghị, hội thảo khoa học công nghệ và đào tạo tiến sĩ do Viện chủ trì.
7. Chù trì, phối hợp với các đơn vị trong Viện xây dựng các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ, tổ chức hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo, tư vấn khoa học kỹ thuật với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
8. Tham gia thẩm định tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, quy định kỹ thuật, quy trình công nghệ theo phân công của Viện trưởng.
9. Tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch, phối hợp với các phòng nghiên cứu quản lý học tập của nghiên cứu sinh theo quy chế.
10. Tổ chức xây dựng giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập nghiên cứu của nghiên cứu sinh.
11. Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ và trao bằng tiên sĩ theo quy chê.
12. Tổ chức thực hiện các công việc thuộc quy trình biên tập, xuất bản và phát hành tạp chí.
13. Thực hiện các dịch vụ thông tin, tài liệu tham khảo, đăng tin quảng cáo theo quy định của Pháp luật.
14. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên của tạp chí; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành, các báo, tạp chí tuyên truyền phổ biến kiên thức, chính sách pháp luật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, địa chính.
15. Thực hiện công tác phiên dịch, biên dịch, chuẩn bị nội dung, tổ chức và tham gia đón tiếp khách nước ngoài.
16. Tổ chức quản lý thư viện, hệ thống mạng Internet, cập nhật và khai thác hệ thống thông tin tư liệu; thu thập thông tin khoa học, quản lý và cập nhật Website của Viện; lưu trữ các ấn phẩm và tài liệu theo quy định; tham gia công tác kiểm kê, thống kê, đánh giá chất lượng và hiệu quả đầu tư trang thiết bị của Viện.
17. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản, trang thiếtt bị thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; quản lý cán bộ, viên chức, lao đọng theo quy chế cùa Viện và pháp luật của Nhà nước; thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trường phân công.
Cơ cấu tổ chức
1. Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.
2. Trường phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của phòng, quản lý và điều hành hoạt động của phòng theo quy chế của Viện;
3. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.