Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Kế hoạch - Tài chính

Cập nhật : 06/04/2021
Lượt xem: 125

 Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng về tổ chức, quản lý, thực hiện công tác kế hoạch, tài chính và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, tài sản của Viện theo quy định của Pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ 5 năm, hàng năm của Viện về các chương trình, đề án, dự án sản xuất, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; tổng hợp kế hoạch trình Viện trưởng phê duyệt.

2. Chủ trì xây dng các đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán; lập hồ sơ, các thủ tục có liên quan để tham gia đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các hợp đồng dịch vụ, tư vấn chuyển giao công nghệ và các hợp đng kinh tế của Viện.

3. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn; tổ chức xây dựng quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ, địa chính; theo dõi và thực hiện báo cáo thống kê theo phân cấp của Bộ.

4. Tổ chức phân khai kế hoạch, kiểm tra, giám sát tiến độ, khối lượng, chất lượng các chương trình, đề án, dự án sản xuất; lập hồ sơ nghiệm thu theo quy chế.

5. Khai thác và quản lý việc triển khai các hợp đồng dịch vụ, tư vấn chuyển giao công nghệ và các hợp đng kinh tế của Viện với các đơn vị và t chức trong nước, nước ngoài.

        6. Chủ trì xây dựng và kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy chế hoạt động kế hoạch - tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế trả lương và quy chế quản lý tài sản của Viện.

7. Tổ chức, quản lýsử dụng có hiệu quả nguồn tài chính phục vụ các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ, sản xuất thử nghiệm và các lĩnh vực khác theo quy định ca Nhà nước và quy chế của Viện.

        8. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, kế toán, kiểm tra các hoạt động tài chính của các đơn vị trực thuộc theo quy định của Nhà nước và quy chế của Viện; lập kế hoạch cân đối các nguồn vốn; tổ chức giao kế hoạch và phân bổ tài chính các hạng mục ca dự án, công trình cho các đơn vị thuộc Viện.

9. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự toán nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện; tham gia tổ thẩm định dự toán các nhiệm vụ khoa học công nghệ.

10. Phối hợp tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị, tài sản khác ca Viện; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; chủ trì và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định.

11.Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; phân khai, điều chuyển, thu hồi, thanh lý tài sản theo quy chế.

12. Tổ chức quản lý và lưu trữ sản phẩm của các đề án, dự án, hợp đồng kinh tế do Viện thực hiện.

13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

14. Quản lý viên chức, người lao động theo phân cấp của Viện.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.