GIỚI THIỆU DỰ ÁN TỔNG THỂ “XÂY DỰNG HOÀN CHỈNH HỆ THỐNG TRỌNG LỰC NHÀ NƯỚC”
Nghiệm thu cấp Bộ dự án SXTN: “Xây dựng mạng lưới GPS địa động lực Sông Mã phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên vùng Tây bắc Việt Nam” do Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ thực ...
Lễ bàn giao kết quả đo 11 điểm trọng lực tuyệt đối trên toàn bộ lãnh thổ việt nam giữa Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ và Xí nghiệp trắc địa ảnh Matxcơva ngày 20/03/2009
Dự án: “Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng tái định cư cho các hộ gia đình sau khi Nhà nước thu hồi đất ở tại khu vực đô thị”