THỂ LỆ VIẾT BÀI VÀ MẪU TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC

Cập nhật : 16/03/2021
Lượt xem: 778

THỂ LỆ VIẾT BÀI

08tham dự Hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc

"Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệukhông gian địa lý quốc gia - Vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại”


MẪU TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC


Thể lệ và mẫu trình bày báo cáo có thể tải tại đây: