Ngày 25 tháng 8 năm 2021 Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp bộ: “Nghiên cứu ...
Ngày 30 tháng 7 năm 2020 cơ quan chủ trì Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ.
Ngày 18 tháng 6 năm 2020 cơ quan chủ trì Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ.
Ngày 11 tháng 6 năm 2020 cơ quan chủ trì Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ.