Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Ngọc Long

Cập nhật : 14/08/2020
Lượt xem: 1018

Ngày 30 tháng 7 năm 2020 cơ quan chủ trì Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ.

Chủ tịch Hội đồng: TS. Nguyễn Phi Sơn

Tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống mạng lưới trạm định vị vệ tinh cố định phục vụ xác định trực tiếp nguyên tố định hướng ngoài của ảnh”

Mã số: TNMT.2017.07.03

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Ngọc Long

Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 162/QĐ-VĐĐBĐ ngày 22/7/2020 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Tham gia buổi nghiệm thu có đầy đủ thành viên hội đồng, các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý khoa học đại diện cho. Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam; Cục Viễn thám Quốc gia; Cục Đo đạc Bản đồ -  Bộ Tổng tham mưu; Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ…

 

Mục tiêu của đề tài:           

- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, xây dựng quy trình hướng dẫn sử dụng hệ thống các trạm định vị vệ tinh cố định (trạm CORS) trong công tác bay chụp ảnh.

-Quy định kỹ thuật công tác bay chụp ảnh khi sử dụng hệ thống trạm CORS (dự thảo)

Tính mới của đề tài là việc nghiên cứu đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sử dụng hệ thống trạm CORS trong bay chụp trong điều kiện Việt Nam là điều kiện các trạm CORS bố trí không đủ mật độ dày trong phạm vi 20 km – 40 km/điểm như các quốc gia phát triển trên thế giới đang triển khai.

Kết quả của đề tài khi giải quyết đầy đủ các nội dung nghiên cứu sẽ tăng cường ứng dụng hiệu quả hệ thống trạm CORS quốc gia, ngoài việc sử dụng phục vụ cho đo đạc xây dựng lưới khống chế trắc địa,đo đạc chi tiết thông thường còn được sử dụng hữu hiệu trong bay chụp ảnh phục vụ thành lập bản đồ từ phương pháp đo vẽ ảnh lập thể. Góp phần cho hệ thống trạm CORS hiện tại và trong tương lai sẽ được phát huy về hiệu quả sự đầu tư của Nhà nước. Đề xuất quy trình kỹ thuật công tác bay chụp khi sử dụng hệ thống trạm CORS (dự thảo)

Sau gần 3 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, nhóm nghiên cứu đã báo cáo kết quả của đề tài và trả lời một số câu hỏi của Hội đồng. Các chuyên gia, các nhà khoa học đã đánh giá cao sự cố gắng của nhóm tác giả. Đề tài cơ bản đã hoàn thành được các mục tiêu và nội dung đã đề ra. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu cần phải chỉnh sửa, bổ xung, hoàn thiện báo cáo tổng kết phục vụ nghiệm thu cấp Bộ trong thời gian sớm nhất.

Kết quả:   7/7 phiếu đạt.         


                                                                        (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)