Việc sử dụng các dị thường Bouguer trên các điểm trọng lực để giải quyết nhiệm vụ khoahọc - kỹ thuật nội suy xác định các giá trị dị thường Bouguer trên các đỉnh củacác ô chuẩn ...
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 35 (tháng 3 / 2018)