Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức buổi gặp mặt nhân lễ kỷ niệm kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925 - 21/06/2010).
XUẤT BẢN TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ SỐ 1 THÁNG 9 NĂM 2009.
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 34 (tháng 12/2017)
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 33 (tháng 9/2017)