Chương trình tài trợ đột xuất của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (Nafosted)

Cập nhật : 25/02/2021
Lượt xem: 132

CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ ĐỘT XUẤT CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA (NAFOSTED)

NAFOSTED  là gì?

NAFOSTED là tên viết tắt của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia

SỨ MỆNH

Hướng tới tạo dựng môi trường nghiên cứu thuận lợi, theo chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao năng lực KH&CN quốc gia, bao gồm nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực KH&CN trình độ cao.

 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

- Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tăng cường chất lượng và duy trì số lượng kết quả nghiên cứu khoa học do Quỹ tài trợ được công bố quốc tế, tạo dựng môi trường nghiên cứu khoa học thuận lợi.

- Phát triển năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học, hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh, hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, hỗ trợ kết nối mạng trong các lĩnh vực nghiên cứu.

- Thúc đẩy trao đổi học thuật, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, thu hút nguồn lực cho nghiên cứu khoa học của Việt Nam.

- Tập trung nguồn lực tài trợ nghiên cứu cơ bản, bố trí nguồn lực cho nghiên cứu ứng dụng và triển khai ứng dụng kết quả vào thực tiễn.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

- Triển khai các chương trình tài trợ, hỗ trợ công khai, dân chủ, bình đẳng.

- Đánh giá khoa học thông qua Hội đồng KH&CN, chuyên gia tư vấn độc lập.

- Quản lý chất lượng nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế.

- Tài trợ, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia và tương đương do tổ chức, cá nhân đề xuất.

CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ ĐỘT XUẤT CỦA NAFOSTED Tài trợ các hoạt động nghiên cứu những vấn đề mới xuất hiện trong thực tiễn, có tính cấp thiết, đòi hỏi phải giải quyết kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội, có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn.

Link cụ thể chương trình xem tại đây: https://nafosted.gov.vn/chuong-trinh-tai-tro/chuong-trinh-dot-xuat/