Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
Ngày 25/12/2020, tại Hội trường phòng 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ và trao bằng Tiến sĩ năm 2020;  Đến dự có ...
Ngày 01/12/2020, tại Hội trường Phòng 102, Viện Khoa học Đo đạcvà Bản đồ đã tổ chức công bố và trao Quyết định tuyển dụng viên chức của Viện năm 2020. Đến dự có lãnh đạo Viện Khoa ...