Tổng kết chương trình KHCN TNMT 07/2016 - 2020 về lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ

Cập nhật : 08/05/2020
Lượt xem: 780

Sáng ngày 8/5/2020 tại Hội trường phòng 102, trụ sở 479 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viện Khoa học Đo đạc và Bản Đổ tổ chức buổi tổng kết chương trình Khoa học và công nghệ.

“Nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ đấy mạnh ứng dụng kết quả điều tra, đo đạc và bản đồ vào thực tế, giai đoạn 2016 – 2020”.

Mã số: TNMT.07/16 - 20

Chủ trì buổi tổng kết: Ông Trần Bình Trọng - Vụ trưởng, Vụ Khoa học và công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thành phần tham dự có các lãnh đạo, chuyên gia của các đơn vị Vụ Khoa học và công nghệ; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Viễn thám Quốc gia; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ và một số các chủ nhiệm đề tài liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

 

Hoạt động khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực đo đạc và bản đồ trong những năm vừa qua luôn bám sát Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 – 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012, Chiến lược phát triển lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 33/2008/QĐ-TTg ngày 27/2/2008; Các chương trình khoa và công nghệ quốc gia, chương trình mục tiêu Quốc gia…trên cơ sở đó Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Bộ cho 7 lĩnh vực trong đó có Chương trình TNMT/07.16-20: Nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ đẩy mạnh ứng dụng kết quả điều tra, đo đạc bản đồ vào thực tế giai đoạn 2016-2020 ”. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng, định hướng cho công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của lĩnh vực đo đạc và bản đồ, nhằm đóng góp kịp thời, đầy đủ và chính xác cho công tác quản lý nhà nước trong những năm qua.

Giai đoạn 2016 – 2020 công tác nghiên cứu khoa học của ngành Đo đạc và Bản đồ đã tập trung nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ, Nghị định, Thông tư, quy trình kỹ thuật, định mức đơn giá …các đề tài nghiên cứu đóng góp quan trọng trong việc hình thành hệ thống lý luận khoa học phục vụ việc ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật về đo đạc và bản đồ; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đo đạc, thành lập bản đồ trong điều tra cơ bản phục vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh,trở thành một ngành điều tra cơ bản có trình độ khoa học công nghệ hiện đại đạt mức tiên tiến của khu vực, tiếp cận với trình độ tiên tiến trên thế giới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trong thời kỳ đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thế giới đã phát triển mạnh mẽ các công nghệ thu nhận, xử lý dữ liệu đo đạc bản đồ và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia NSDI, nhiệm vụ quan trọng được xác định là ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và đẩy mạnh ứng dụng khai thác các kết quả đo đạc bản đồ vào thực tế.

Xét về hiệu quả ứng dụng các nghiên cứu vào thực tiễn, các đề tài trong giai đoạn 2016 – 2020 đã giải quyết được nhiều cơ sở phương pháp luận, hình thành được các quy trình công nghệ, phát triển được các giải pháp mới trong công nghệ định vị vệ tinh, mạng lưới trạm tham chiếu thường trực quốc gia, thiết kế, chế tạo các thiết bị mới trong đo đạc thành lập bản đồ; các giải pháp ứng dụng trong xây dựng và hoàn thiện dữ liệu nền địa lý quốc gia từ tỷ lệ 1.2000 đến 1:250.000; Ứng dụng công nghệ ảnh từ thiết bị không người lái (UAV) trong công tác tài nguyên môi trường, các công nghệ LiDar mặt đất, đo độ cao bằng GPS, đo độ sâu công trình ngầm bằng công nghệ GPR, đo sâu sông hồ…Một số đề tài đã nghiên cứu về đo đạc, lập bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng cho các lĩnh vực môi trường, khí tượng thủy văn, đất đai, biển đảo, tài nguyên nước và địa chất khoáng sản.

Một số kết quả nghiên cứu đã luận cứ cho việc hình thành các ứng dụng lớn, không những cho ngành tài nguyên và môi trường mà còn ứng dụng cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh như các đề tài liên quan đến mạng lưới trạm tham chiếu thường trực Quốc gia VNGeoNET có thể áp dụng cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; các đề tài về dữ liệu nền địa lý quốc gia các tỷ lệ, phục vụ cho xây dựng hạ tầng không gian địa lý Quốc gia (NSDI); các đề tài về giám sát tài nguyên môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu bám sát các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn vừa qua.

Có thể thấy, giai đoạn 2016 – 2020 công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của lĩnh vực Đo đạc và bản đồ đã giải quyết được cơ bản các yêu cầu của lĩnh vực, cung cấp luận cứ cho định hướng phát triển của ngành, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, đảm bảo kịp thời, chính xác, đầy đủ dữ liệu về hạ tầng không gian trên không, trên biển và trên đất liền Việt Nam. Trước những nhu cầu phát triển không ngừng của dữ liệu địa không gian, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, công nghệ số và tự động hóa … đang đặt ra cho lĩnh vực đo đạc bản đồ những thách thức mới, công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phải được ưu tiên, đi trước một bước, nhằm định hướng đúng đắn, kịp thời và nắm bắt đầy đủ các nhu cầu của ngành cũng như của toàn xã hội, để có chiến lược phù hợp cho giai đoạn 2021 – 2025.

Kết quả nghiên cứu đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực đo đạc bản đồ: đưa ra cơ sở khoa học cho việc xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ, làm cơ sở cho việc xây dựng Nghị định 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ; Đề xuất cơ chế quản lý hiệu quả công tác đo đạc và bản đồ từ Trung ương đến địa phuơng; nghiên cứu xây dựng các quy định kỹ thuật, quy trình trong đo đạc và thành lập bản đồ. Kết quả các đề tài làm cơ sở cho việc hoàn hiện hạ tầng kỹ thuật đo đạc và thành lập bản đồ: hoàn thiện hệ thống tọa độ, độ cao quốc gia định huớng xây dựng hạ tầng dự liệu không gian quốc gia. Đẩy mạnh việc ứng dụng các kết quả điều tra, đo đạc bản đồ cơ bản, xây dựng, ứng dụng cơ sở dữ liệu nền địa lý và các phương pháp phân tích không gian, dữ liệu viễn thám trong việc ứng dụng cho các ngành, lĩnh vực, truớc hết là các lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý làm tăng hiệu quả quản lý, tiết kiệm chi phí.

Một số nghiên cứu về hạ tầng kỹ thuật hay các công nghệ LIDAR,GNSS, GIS, đo trọng lực đạt mức độ tiên tiến của khu vực. Một số nhiệm vụ đã nghiên cứu theo hướng thiết kế, chế tạo thiết bị đảm bảo chủ động áp dụng công nghệ, giảm giá thành chi phí áp dụng công nghệ mới. Một số nội dung nghiên cứu cấp thiết có tỷ lệ chưa cao cần tăng cường trong giai đoạn tới về vấn đề hạ tầng dữ liệu không gian./.


                                                 (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)