Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ THÔNG BÁO triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức vòng 2.

Cập nhật : 27/08/2020
Lượt xem: 779

Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức vòng 2 như sau:

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển viên chức vòng 2 (tại tài liệu đính kèm)

- Định hướng ôn thi (tại tài liệu đính kèm)

- Hình thức thi: Phỏng vấn

- Thời gian thi: 30 phút/thí sinh

- Các thí sinh chủ động rà soát, kiểm tra lại các thông tin trong danh sách nêu trên, nếu phát hiện sai lệch thông tin thì kịp thời báo với Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Địa điểm thi: Hội trường tầng 5, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Số 479 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- Thời gian thi phỏng vấn:  Từ 8h00’ ngày 04/9/2020 (cả ngày Thứ 6), thời gian cụ thể Hội đồng thi sẽ thông báo đến từng thí sinh.

- Thí sinh đến dự phỏng vấn mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân /căn cước công dân, hoặc một trong các giấy tờ tùy thân hợp pháp.

Thí sinh theo dõi thông tin về kỳ thi tại trang thông tin điện tử Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ,địa chỉ: http://vigac.vn/ và tại Bảng tin của Viện.
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

Thi tuyển viên chức Viện Khoa học Đo đạc và bản đồ vòng 2

 

A. Hội đồng: Bản đồ, Viễn thám

I. Bản đồ

1. Kiến thức cơ bản:

+ Cơ sở toán học của bản đồ,

+ Nội dung bản đồ

+ Các phương pháp thể hiện bản đồ

+ Phân loại bản đồ

2. Thực tế:

1. Thông tư 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/6/2001 Hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000;

2. Thông tư 47/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 Quy định kỹthuật thành lập bản đồhành chính các cấp;

3. Thông tư 19/2019/TT-BTNMTngày 08/11/2019 Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000;

4. Thông tư 23/2019/TT-BTNMT ngày 25/12/2019 Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000;

5. Luật Đo đạc và bản đồ 2018;

6. Nghị định 27/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

II. Viễn thám

1. Kiến thức cơ bản:

+ Quy trình xử lý ảnh

+ Các phương pháp phân loại

+ Các loại ảnh viễn thám thông dụng

2. Thực tế

1. Nghị định 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám

2. Thông tư 10/2017/TT-BTNMTQuy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000

 

B. Hội đồng: Trắc địa

Luật, Nghị định, thông tư về Đo đạc và Bản đồ và các văn bản liên quan:

1. Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12/7/2000 về sử dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam;

2. Thông tư 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/6/2001 hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000;

3. Quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMTngày 18/12/2008 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới độ cao”;

4. Thông tư số 01/2009/TT-BTNMTngày 14/1/2009 quy định về quy phạm xây dựng lưới trọng lực quốc gia;

5. Thông tư số 06/2009/TT-BTNMTngày 18/6/2009 quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ;

6. Thông tư số 08/2012/TT-BTNMTngày 08/8/2012 quy định về đo trọng lực chi tiết;

7. Thông tư số03/2020/TT-BTNMT ngày 29/5/2020 Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia.

 

 

C. Hội đồng:Địa chính – Quản lý đất đai

* Luật Đất đai 2003, Nghị định, Thông tư có liên quan

Trọng tâm:

1. Quy định về đo đạc, lập bản đồ địa chính:

- Thông tư 25/2014/TT-BTNMT Quy định về bản đồ địa chính

- Thông tư 07/2015/TT-BTNMT Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp.

- Thông tư 30/2013/TT-BTNMT Quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính

- Thông tư 05/2009/TT-BTNMT Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính.

2. Quy định về thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- Thông tư 28/2014/TT-BTNMT Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Thông tư 27/2018/TT-BTNMT Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

3. Quy định về cơ sở dữ liệu đất đai

Thông tư 75/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai

Thông tư 05/2017/TT-BTNMT Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT

4. Quy định về giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai

Thông tư 49/2016/TT-BTNMT Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai

 

 

D. Hội đồng: Kinh tế - kế toán

I. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành luật: Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính

           1- Quy định chung về ngân sách nhà nước;

2- Quy định về lập dự toán ngân sách nhà nước;

3- Quy định về chấp hành ngân sách nhà nước;

4- Quy định về kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước.

II. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán; Chế độ kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/7/2017 hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

1. Quy định chung.

2. Nội dung công tác kế toán.

- Chứng từ kế toán;

- Tài khoản kế toán và sổ kế toán;

- Báo cáo tài chính;

- Kiểm tra kế toán;

- Kiểm kê tài sản, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.;

- Công việc kế toán trong trường hợp đơn vị kế toán chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản

 3. Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán.

4. Quản lý Nhà nước về kế toán.

III. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành: Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP

1. Quy định chung về quản lý, sử dụng tài sản công;

2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công;

3. Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước;

4. Chế độ quản lý sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập;

5. Quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

IV. Chế độ tự chủ tài chính đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, các đơn vị sự nghiệp công lập

1. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 01/8/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Thông tư số 90/2017/BTC ngày 30/8/2017 của Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

2. Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 hướng dẫn thực hiện NĐ-130.

3. Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP.

V. Các quy định khác có liên quan

           1. Luật phòng chống tham nhũng;

           2. Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

 

Đ. Hội đồng:Tin học – Văn phòng

           I. Tin học

- Các kiến thức cơ sở lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, các kiến thức cơ bản về máy tính, các kiến thức về nguyên lý và thiết kế cơ sở dữ liệu, các kỹ thuật lập trình và ngôn ngữ lập trình thông dụng.

- Các kiến thức chuyên sâu về tin học: các kiến thức cơ sở về trắc địa - bản đồ; hệ quy chiếu và lưới chiếu bản đồ; công nghệ định vị vệ tinh toàn cầu GPS/GNSS; công nghệ đo ảnh & viễn thám; công nghệ hệ thông tin đia lý GIS; thiết kế cơ sở dữ liệu địa không gian; ứng dụng và phát triển mã nguồn mở cho địa tin học; phân tích và thiết kế hệ thống; dữ liệu lớn trong địa tin học; bản đồ, GIS và công nghệ di động.

II. Văn phòng (Quản trị hành chính)

- Chủ trương, chính sách về hành chính nhà nước;

- Những kiến thức có trong văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản trị, hànhchính văn phòng;

- Quản trị nguồn nhân lực đối với đơn vị sự nghiệp;

- Cải cách hành chính, chương trình tổng thể CCHC của Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Văn bản, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính hiện nay;

- Liên hệ bản thân về vị trí công việc mà thí sinh lựa chọn thi tuyểĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

Thi tuyển viên chức Viện Khoa học Đo đạc và bản đồ vòng 2

A. Hội đồng: Bản đồ, Viễn thám

I. Bản đồ

1. Kiến thức cơ bản:

+ Cơ sở toán học của bản đồ,

+ Nội dung bản đồ

+ Các phương pháp thể hiện bản đồ

+ Phân loại bản đồ

2. Thực tế:

1. Thông tư 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/6/2001 Hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000;

2. Thông tư 47/2014/TT-BTNMTngày 22/8/2014 Quy định kỹ thuật thành lập bản đồhành chính các cấp;

3. Thông tư 19/2019/TT-BTNMTngày 08/11/2019 Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000;

4. Thông tư 23/2019/TT-BTNMTngày 25/12/2019 Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000;

5. Luật Đo đạc và bản đồ 2018;

6. Nghị định 27/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

II. Viễn thám

1. Kiến thức cơ bản:

+ Quy trình xử lý ảnh

+ Các phương pháp phân loại

+ Các loại ảnh viễn thám thông dụng

2. Thực tế

1. Nghị định 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám

2. Thông tư 10/2017/TT-BTNMTQuy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000,1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000

B. Hội đồng: Trắc địa

Luật, Nghị định, thông tư về Đo đạc và Bản đồ và các văn bản liên quan:

1. Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12/7/2000 về sử dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam;

2. Thông tư 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/6/2001 hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000;

3. Quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMTngày 18/12/2008 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới độ cao”;

4. Thông tư số 01/2009/TT-BTNMTngày 14/1/2009 quy định về quy phạm xây dựng lưới trọng lực quốc gia;

5. Thông tư số 06/2009/TT-BTNMTngày 18/6/2009 quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ;

6. Thông tư số 08/2012/TT-BTNMTngày 08/8/2012 quy định về đo trọng lực chi tiết;

7. Thông tư số 03/2020/TT-BTNMT ngày 29/5/2020 Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia.

C. Hội đồng: Địa chính – Quản lý đất đai

* Luật Đất đai 2013, Nghị định, Thông tư có liên quan

Trọng tâm:

1. Quy định về đo đạc, lập bản đồ địa chính:

- Thông tư 25/2014/TT-BTNMT Quy định về bản đồ địa chính

- Thông tư 07/2015/TT-BTNMT Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp.

- Thông tư 30/2013/TT-BTNMTQuy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính

- Thông tư 05/2009/TT-BTNMT Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính.

2. Quy định về thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- Thông tư 28/2014/TT-BTNMT Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Thông tư 27/2018/TT-BTNMT Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

3. Quy định về cơ sở dữ liệu đất đai

Thông tư 75/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai

Thông tư 05/2017/TT-BTNMT Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT

4. Quy định về giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai

Thông tư 49/2016/TT-BTNMT Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình,sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai

D. Hội đồng: Kinh tế - kế toán

I. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành luật: Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ và Thông tư số342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính

           1- Quy định chung về ngân sách nhà nước;

2- Quy định về lập dự toán ngân sách nhà nước;

3- Quy định về chấp hành ngân sách nhà nước;

4- Quy định về kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước.

II. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán; Chế độ kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số107/2017/TT-BTC ngày 10/7/2017 hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

1. Quy định chung.

2. Nội dung công tác kế toán.

- Chứng từ kế toán;

- Tài khoản kế toán và sổ kế toán;

- Báo cáo tài chính;

- Kiểm tra kế toán;

- Kiểm kê tài sản, bảo quản, lưu trữ tàiliệu kế toán.;

- Công việc kế toán trong trường hợp đơn vị kế toán chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản

 3. Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán.

 4. Quản lý Nhà nước về kế toán.

III. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành: Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày30/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP

1. Quy định chung về quản lý, sử dụng tài sản công;

2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công;

3. Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước;

4. Chế độ quản lý sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập;

5. Quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học  và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

IV. Chế độ tự chủ tài chính đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, các đơn vị sự nghiệp công lập

1. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 01/8/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Thông tư số 90/2017/BTC ngày 30/8/2017 của BộTài chính quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

2. Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu  trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 hướng dẫn thực hiện NĐ-130.

3. Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP.

V. Các quy định khác có liên quan

           1. Luật phòng chống tham nhũng;

           2. Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Đ. Hội đồng: Tin học – Văn phòng

           I.Tin học

- Các kiến thức cơ sở lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, các kiến thức cơ bản về máy tính, các kiến thức về nguyên lý và thiết kế cơ sở dữ liệu, các kỹ thuật lập trình và ngôn ngữ lập trình thông dụng.

- Các kiến thức chuyên sâu về tin học: các kiến thức cơ sở về trắc địa - bản đồ; hệ quy chiếu và lưới chiếu bản đồ; công nghệ định vị vệ tinh toàn cầu GPS/GNSS; công nghệ đo ảnh & viễn thám; công nghệ hệ thông tin đia lý GIS; thiết kế cơ sở dữ liệu địa không gian; ứng dụng và phát triển mã nguồn mở cho địa tin học; phân tích và thiết kế hệ thống; dữ liệu lớn trong địa tin học; bản đồ, GIS và công nghệ di động.

II. Văn phòng (Quản trị hành chính)

- Chủ trương, chính sách về hành chính nhà nước;

- Những kiến thức có trong văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản trị,hành chính văn phòng;

- Quản trị nguồn nhân lực đối với đơn vị sự nghiệp;

- Cải cách hành chính, chương trình tổng thể CCHC của Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Văn bản, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính hiện nay;

- Liên hệ bản thân về vị trí công việc mà thí sinh lựa chọn thi tuyển.